QuanTora LogoQuanTora

Webhosting
WordPress
Reseller
VPS
Domeinen
Demo

Privacy Policy

De gegevens die u invult ten behoeve van facturatie moeten na betaling om fiscale redenen in de administratie van QuanTora blijven.
QuanTora zal deze gegevens uitsluitend op overkoepelend niveau analyseren ter verbetering van haar dienstverlening en service. Op klant- en/of factuurniveau zal dit niet gebeuren. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie door QuanTora.

Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar QuanTora, t.a.v. Adresregistratie, Stationsweg 2, 6321 BD, Wijlre.
U kunt ook een email sturen naar support@quantora.nl met een verzoek hieromtrent.

QuanTora is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is. QuanTora leeft de regels na die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld.

QuanTora maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.
Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de verschillende onderdelen van de website bezoeken. Het is echter nooit gegarandeerd dat alle functionaliteit beschikbaar is of correct werkt.

Inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens

Indien u als klant wilt weten welke factuurgegevens QuanTora van u verwerkt of u wilt gegevens wijzigen/laten verwijderen dan kunt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek sturen aan:
Via ons online klanten portaal kunt u altijd de gegevens die wij over u hebben inzien en wijzigingen/verwijderingen aanvragen, voor zover deze niet in strijd zijn met overige Europese/Nederlandse wetgeving.

QuanTora
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre
Nederland

Beveiliging

De infrastructuur en programma's zijn beveiligd om zoveel mogelijk te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

Bewaartermijnen

Backups

De bewaartermijnen van onze backups zijn standaard minimaal 2 en maximaal 4 weken (retentie). U kunt deze termijn zelf verlengen door handmatig een backup te maken en deze op uw webruimte/server te laten staan. Na beëindiging van onze dienstverlening worden alle backups direct verwijderd ivm de privacy. Dit is ook in onze algemene voorwaarden opgenomen.

Website, -email- en databasegegevens

Gegevens die direct gekoppeld zijn aan één of meer actieve diensten blijven bewaard tot de beïndiging van de dienstverlening ten einde een juiste dienstverlening te waarborgen.

Wijzigingen

QuanTora behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleert u daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-date van het privacybeleid van QuanTora.

Recht op dataportaliteit

De enige gegevens die wij van directe klanten registreren zijn contact- en factuurgegeven en historie. Uw gegevens zijn via ons klanten portaal vrij in te zien. Deze gegevens delen wij alleen met onze accountant en zijn wegens privacyoverwegingen niet portabel. U kunt deze echter wel allemaal downloaden en zelf aan derden doen toekomen indien u dat wenst.
Website-, mail- en database gegevens zijn middels backups wel portabel. Let erop dat u in het bezit bent van eventuele auteursrechten (en dit ook kunt aantonen) voordat u deze gegevens deelt met derden.

Delen van gegevens

QuanTora doet haar uiterste best om geen gegevens met derden te delen tenzij er een wettelijk grondslag aan vooraf gaat. Echter in bepaalde gevallen zullen wij dit toch moeten doen:

- Bij het bestellen van bepaalde SSL certificaten moeten wij de contactgegevens (die u gekozen heeft) doorgeven aan de certificaat instantie ter controle. Dit is nodig zodat de certificaat-instantie kan controleren of u wel gerechtigd bent om een certificaat voor een bepaald domein aan te vragen.

- Uw contact gegevens kunnen worden gebruikt indien u via ons een domeinnaam registreert. In dat geval zal de betreffende registrar uw NAW gegevens ontvangen. Dit is een voorwaarde om te kunnen garanderen dat u de eigenaar van een domein bent.

- Uw facturatie gegevens worden periodiek aangeleverd aan onze accountant t.b.v. belastingaangiftes.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van QuanTora, dan kunt u deze richten aan:

QuanTora
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre
Nederland
o.v.v. Privacy

Hosting

Web Hosting
WordPress Hosting
Reseller Hosting
VPS Hosting
e-Mail Pakket

Domeinen

Registreer Domein
Verhuis Domein
Beheer Domeinen

Services

WordPress beheer
Software Ontwikkeling
e-Mail Instellingen

Support

Klanten Portaal
Support Portaal
Downloads
Garanties

Bedrijf

Over ons
Contact

Social Media

Facebook | LinkedIn

* Prijzen gelden voor de eerste contract periode. Prijzen zijn exclusief BTW.

© SystemDeveloper.NL hodn QuanTora | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Privacy policy